Sekcja Testów Specjalistycznych RTG

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Formularze

ZLECENIE (opcja bez umowy)

pobierz: [word] [pdf]

Uprzejmie prosimy o wypełnienie, wydrukowanie i przesłanie faksem formularza zlecenia na numer 12 662 81 58 lub dostarczenie osobiście/listownie/e-mailowo do siedziby Sekcji Laboratorium.
Przesłanie/dostarczenie podpisanego zlecenia jest potwierdzeniem, że zlecający zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zlecenia i zobowiązał się do ich przestrzegania.
Ogólne Warunki Zlecenia wraz z ofertą stanowią integralną część zlecenia, które skutkuje wykonaniem testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych.


OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA

pobierz: [word] [pdf]

§1.

 1. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. E. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, wpisany do rejestru instytutów naukowych PAN - nr RIN-III-61/04, nr NIP: 675-000-04-44, zwany dalej „Wykonawcą” wykonuje usługę testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych wraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badań, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego wraz z ofertą Wykonawcy i na zasadach w nim określonych.

§2.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie urządzenia, pomieszczenia jak również materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia testów, w tym dokumenty związane z urządzeniami umożliwiające ich prawidłową obsługę i przeprowadzenie testów.
 2. W przypadku wykonywania testów w sposób zgodny z obowiązującymi u Wykonawcy procedurami badawczymi wykonywania testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich i urządzeń pomocniczych do medycznej diagnostyki obrazowej, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie ich wykonywania z wyjątkiem szkód powstałych z wyłącznej udowodnionej winy Wykonawcy.
 3. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy w przypadku, gdy przed rozpoczęciem testów nastąpi awaria urządzenia, która uniemożliwi wykonanie przed-miotowych badań. Zawiadomienie to powinno wpłynąć do siedziby Wykonawcy, co najmniej na jeden dzień przed uzgodnionym terminem wykonania badań w formie telefonicznej (tel. 12 662 8081, 606 233 955) lub faksowej (12 662 8158) i zostać potwierdzone przez uprawnionego pracownika Wykonawcy.
 4. W przypadku braku możliwości wykonania pomiarów przez pracownika Wykonawcy w umówionym terminie ich wykonania, wobec braku złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 50 % należności z tytułu gotowości Wykonawcy do wykonania usługi testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, które nie zostały zrealizowane. Jednocześnie strony ustalają nowy termin wykonania usługi testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych.
 5. Zamawiający podaje do kontaktu z Wykonawcą adres e-mail oraz adres do korespondencji.

§3.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania wyników testów specjalistycznych do Zamawiającego w formie sprawozdania z badań w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia wykonania testów.
 2. W przypadku wykonania przez Wykonawcę testu urządzenia radiologicznego i urządzenia pomocniczego dla którego istnieje konieczność nagrania i przekazania wyników badania w formacie DICOM, nagranych na płycie CD, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania wyników testów do Zamawiającego w formie sprawozdania z badań w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania płyty CD z wynikami z badania nagranymi w formacie DICOM.
 3. Sprawozdanie z badań zostanie przekazane do Zamawiającego listem poleconym.
 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji badania oraz zobowiązuje się zachować poufność w odniesieniu do tych informacji.
 5. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Wykonawcy.

§4.
FAKTUROWANIE I PŁATNOŚĆ

 1. Rozliczenia stron za wykonanie świadczeń będących przedmiotem zlecenia, dokonywane będą na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie załączonej do zlecenia Zamawiającego i ilości wykonanych testów zgodnie ze zleceniem.
 2. Należność za świadczenia płatna będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Ceny jednostkowe za testy poszczególnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych zawarte są w ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część zlecenia.
 5. W przypadku wykonania przez Wykonawcę testu urządzenia radiologicznego i urządzenia pomocniczego dla którego istnieje konieczność nagrania i przekazania wyników badania w formacie DICOM, nagranych na płycie CD, Zamawiający zobowiązany jest przekazać nagraną płytę CD w wyżej opisanej formie, niezwłocznie po zakończeniu badania, ale nie później niż do 14 dni roboczych od zakończenia badania. W przypadku nieprzekazania w ustalonym terminie nagranych wyników badania, Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty wykonania testu zgodnie z ceną jednostkową zawartą w ofercie, pomimo nieotrzymania sprawozdania z badań.

§5.

Zlecenie Zamawiającego dotyczy jednorazowego wykonania testów specjalistycznych urządzeń radio-logicznych i urządzeń pomocniczych zgodnie z załączoną ofertą Wykonawcy.

§6.

Zamawiający może otrzymywać faktury drogą elektroniczną po wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną w sposób i na zasadach określonych w REGULAMINIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, znajdującego się na stronie internetowej Wykonawcy - https://www.ifj.edu.pl/uslugi/efaktury/regulamin-efaktura.pdf.

§7.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO”, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.
 2. Strony oświadczają, że ich pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron zlecenia znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 3. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony zlecenia będą: wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszego zlecenia, mogą być ujawnione podmiotom i instytucjom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych, nie będą ujawniane odbiorcom w państwach trzecich.
 4. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez jedną ze Stron, Strona która dopuściła się tego naruszenia jest zobowiązana pokryć koszty poniesione w związku z tym naruszeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 5. Wykonawca realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 „RODO” na stronie internetowej https://www.ifj.edu.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych/Informacje Administratora (link: https://www.ifj.edu.pl/rodo/informacje-administratora.php) i zobowiązuje drugą Stronę do przekazania zawartych tam informacji osobom fizycznym, które występują w jej imieniu i w jej imieniu biorą udział w wykonaniu zlecenia.

F10/PS-03 RTG/Wydanie 3 z dnia 03.04.2023


ZAPYTANIE OFERTOWE

pobierz: [word] [pdf]

Uprzejmie prosimy o wypełnienie, wydrukowanie i przesłanie faksem formularza zapytania ofertowego na numer 12 662 81 58 lub dostarczenie osobiście/listownie/e-mailowo do siedziby Sekcji Laboratorium.
Po otrzymaniu zapytania ofertowego przedstawimy Państwu ofertę na wykonanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych.


E-FAKTURY

Faktury elektroniczne


DUPLIKATY

Wydanie duplikatu dokumentu archiwalnego Sekcji Laboratorium odbywa się na prośbę klienta. Cena wydania ww. dokumentu - 30 zł netto.