Sekcja Testów Specjalistycznych RTG

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Formularze

ZLECENIE (opcja bez umowy)

pobierz: [word] [pdf]

Uprzejmie prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie formularza – zlecenie na numer 12 662 81 58 lub dostarczenie osobiście/listownie/e-mailowo do siedziby Sekcji Laboratorium.
Przesłanie podpisanego zlecenia jest potwierdzeniem, że zlecający zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zlecenia i zobowiązał się do ich przestrzegania.
Ogólne Warunki Zlecenia wraz z ofertą cenową stanowią integralną część zlecenia, które skutkuje wykonaniem testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych.


OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA

pobierz: [word] [pdf]

§1.

 1. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. E. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, wpisany do rejestru instytutów naukowych PAN - nr RIN-III-61/04, nr NIP: 675-000-04-44 zwany dalej Wykonawcą wykonuje testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego wraz z ofertą Wykonawcy i na zasadach w nim określonych.
 2. Wykonawca oświadcza, że testy będą wykonywane według najlepszej wiedzy Wykonawcy, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi u Wykonawcy procedurami badawczymi.
 3. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące testy posiadają odpowiednie przeszkolenie.

§2.

 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie urządzenia, pomieszczenia jak również materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia testów.
 2. W przypadku wykonywania testów w sposób zgodny z obowiązującymi procedurami w zakresie wykonywania ww. testów, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie ich wykonywania z wyjątkiem szkód powstałych z wyłącznej udowodnionej winy Wykonawcy.
 3. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy w przypadku, gdy przed rozpoczęciem testów nastąpi awaria urządzenia, która uniemożliwi wykonanie przedmiotowych badań. Zawiadomienie to powinno wpłynąć do siedziby Wykonawcy, co najmniej na jeden dzień przed uzgodnionym terminem wykonania badań w formie telefonicznej (tel. 012 662 80 81, 606 233 955) lub faksowej (012 662 81 58) i zostać potwierdzone przez uprawnionego pracownika Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej Wykonawcy. W przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie i w ww. sposób, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego w celu wykonania testów i z powrotem wg stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych – 0,8358 zł/1 km.
 4. W przypadku wystąpienia awarii urządzenia radiologicznego bezpośrednio przed przybyciem i wykonaniem testów przez Wykonawcę lub też w trakcie trwania testów, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego w celu wykonania testów i z powrotem wg stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych – 0,8358 zł/1 km. Jednocześnie ustala się nowy termin wykonania testów specjalistycznych.

§3.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania wyników testów specjalistycznych do Zamawiającego w formie sprawozdania z badań w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia wykonania testów.
 2. W przypadku wykonania przez Wykonawcę testu aparatu RTG dla którego istnieje konieczność nagrania i przekazania wyników badania w formacie DICOM, nagranych na płycie CD, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania wyników testów do Zamawiającego w formie sprawozdania z badań w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania płyty CD z wynikami z badania nagranymi w formacie DICOM.
 3. Sprawozdanie z badań wraz z raportem (formularz wyników z pomiarów) zostanie przekazane do Zamawiającego listem poleconym.

§4.

 1. Rozliczenia stron za wykonanie świadczeń będących przedmiotem zlecenia, dokonywane będą na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie załączonej do zlecenia Zamawiającego i ilości wykonanych testów zgodnie ze zleceniem.
 2. Należność za świadczenia płatna będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 3. Ceny jednostkowe za testy poszczególnych urządzeń radiologicznych zawarte są w ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część zlecenia.
 4. W przypadku wykonania przez Wykonawcę testu aparatu RTG dla którego istnieje konieczność nagrania i przekazania wyników badania w formacie DICOM, nagranych na płycie CD, Zamawiający zobowiązany jest przekazać nagraną płytę CD w wyżej opisanej formie, niezwłocznie po zakończeniu badania, ale nie później niż do 14 dni roboczych od zakończenia badania. W przypadku nieprzekazania w ustalonym terminie nagranych wyników badania, Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty wykonania testu zgodnie z ceną jednostkową zawartą w ofercie, pomimo nieotrzymania sprawozdania z badań.

§5.

Zlecenie Zamawiającego dotyczy jednorazowego wykonania testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych zgodnie z załączoną ofertą Wykonawcy.

§6.

Zamawiający może otrzymywać faktury drogą elektroniczną po wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną w sposób i na zasadach określonych w REGULAMINIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, znajdującego się na stronie internetowej Wykonawcy - https://www.ifj.edu.pl/uslugi/efaktury/regulamin-efaktura.pdf.

§7.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. E. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl,
 3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zlecenia,
  - art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu udokumentowania zlecenia i jego rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,
 4. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji zlecenia i do 10 lat od daty zakończenia jego realizacji zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi,
 6. posiada Pani/Pan/Państwo prawo do:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - usunięcia danych osobowych,
  - ograniczenia przetwarzania danych,
  - wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia zlecenia.

F10/PS-03 RTG/Wydanie 1 z dnia 01.04.2019


ZLECENIE (opcja z umową)

pobierz: [word] [pdf]

Uprzejmie prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie formularza – zlecenie na numer 12 662 81 58 lub dostarczenie osobiście/listownie/e-mailowo do siedziby Sekcji Laboratorium.
Po otrzymaniu zlecenia zostanie przygotowana dla Państwa umowa wraz z ofertą cenową na wykonanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych.


ZAPYTANIE OFERTOWE

pobierz: [word] [pdf]

Uprzejmie prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie formularza – zapytanie ofertowe na numer 12 662 81 58 lub dostarczenie osobiście/listownie/e-mailowo do siedziby Sekcji Laboratorium.
Po otrzymaniu zapytania ofertowego przedstawimy Państwu ofertę cenową na wykonanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych.


E-FAKTURY

Faktury elektroniczne


DUPLIKATY

Wydanie duplikatu dokumentu archiwalnego Sekcji Laboratorium odbywa się na prośbę klienta. Cena wydania ww. dokumentu - 30 zł netto.