Sekcja Testów Specjalistycznych RTG

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

FAQ

  1. Gdzie szukać informacji o wymaganiach dla testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych stosowanych w rentgenodiagnostyce?
  2. Co to są testy specjalistyczne?
  3. Jak często wykonywany jest test specjalistyczny urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych stosowanych w rentgenodiagnostyce?
  4. Czy możliwe jest swobodne dopasowanie terminu wykonania testów do trybu pracy pracowni?
  5. Czy istnieje możliwość negocjacji cen?
  6. Jakie są kolejne etapy procedury przeprowadzania testów?

1. Gdzie szukać informacji o wymaganiach dla testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych stosowanych w rentgenodiagnostyce?

Wszelkie informacje dotyczące dokumentacji, podziału obowiązków oraz wymaganych testów zawarte są w:

A. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019, poz. 1593),
B. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe (Dz.U. 2021, poz. 1941),
C. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022, poz. 2759).

do góry

2. Co to są testy specjalistyczne?

Testy specjalistyczne – testy urządzeń radiologicznych, monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych oraz wyposażenia pomocniczego dla których określono i wskazano ich przedmiot oraz zakres w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022, poz. 2759), obejmujące pomiary parametrów fizycznych urządzeń.

do góry

3. Jak często wykonywany jest test specjalistyczny urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych stosowanych w rentgenodiagnostyce?

Zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022, poz. 2759), testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych stosowanych w rentgenodiagnostyce wykonuje się co najmniej raz na 12 miesięcy z wyjątkiem testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych, które wykonuje się co najmniej raz na 24 miesiące.

do góry

4. Czy możliwe jest swobodne dopasowanie terminu wykonania testów do trybu pracy pracowni?

Standardowo terminy pomiarów wyznaczane są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Jednak wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom gotowi jesteśmy ustalać terminy w taki sposób aby nie zaburzały one codziennej pracy Państwa placówki.

do góry

5. Czy istnieje możliwość negocjacji cen?

Ceny podlegają negocjacji w zależności od liczby zgłoszonych do kontroli urządzeń oraz długości okresu na jaki zdecydują się Państwo podpisać umowę.

do góry

6. Jakie są kolejne etapy procedury przeprowadzania testów?

Po podpisaniu umowy lub przesłaniu zlecenia ustalany jest dogodny dla Państwa termin badania urządzenia radiologicznego. Czas trwania testu zależny jest od liczby i typu kontrolowanych urządzeń RTG. Po wykonaniu badania przygotowywane jest sprawozdanie z badań wraz z raportem wyników z pomiarów, który otrzymują Państwo w terminie do 30 dni roboczych od daty wykonania testu.

do góry