Sekcja Testów Specjalistycznych RTG

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

FAQ

  1. Gdzie szukać informacji o wymogach Systemu Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce?
  2. Co to są testy specjalistyczne?
  3. Jak często wykonywany jest test specjalistyczny?
  4. Czy możliwe jest swobodne dopasowanie terminu wykonania testów do trybu pracy pracowni?
  5. Czy istnieje możliwość negocjacji cen?
  6. Jakie są kolejne etapy procedury przeprowadzania testów?

1. Gdzie szukać informacji o wymogach Systemu Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce?

Wszelkie informacje dotyczące dokumentacji, podziału obowiązków oraz wymaganych testów zawarte są w:

A. Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884),
B. Ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1593).

do góry

2. Co to są testy specjalistyczne?

Testy specjalistyczne - testy urządzeń radiologicznych, które określono i wskazano ich przedmiot oraz zakres w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 884), obejmujące pomiary parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych oraz sprawdzanie charakterystyk tych urządzeń.

do góry

3. Jak często wykonywany jest test specjalistyczny?

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884), testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych wykonuje się co najmniej raz na 12 miesięcy z wyjątkiem testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych, które wykonuje się co najmniej raz na 24 miesiące.

do góry

4. Czy możliwe jest swobodne dopasowanie terminu wykonania testów do trybu pracy pracowni?

Standardowo terminy pomiarów wyznaczane są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Jednak wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom gotowi jesteśmy ustalać terminy w taki sposób aby nie zaburzały one codziennej pracy Państwa placówki.

do góry

5. Czy istnieje możliwość negocjacji cen?

Ceny podlegają negocjacji w zależności od liczby zgłoszonych do kontroli urządzeń oraz długości okresu na jaki zdecydują się Państwo podpisać umowę.

do góry

6. Jakie są kolejne etapy procedury przeprowadzania testów?

Po podpisaniu umowy lub przesłaniu zlecenia ustalany jest dogodny dla Państwa termin badania urządzenia radiologicznego. Czas trwania testu zależny jest od liczby i typu kontrolowanych urządzeń RTG. Po wykonaniu badania przygotowywane jest sprawozdanie z badań wraz z raportem wyników z pomiarów, który otrzymują Państwo w terminie do 30 dni roboczych od daty wykonania testu.

do góry